Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Easy-Ride

Kaagschip 22 E

3991 CS Houten

Inschrijfnummer K.v.K.: 75805154

 

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze

overeenkomsten van koop/verkoop – al dan niet tot stand gekomen via onze website www.easy-ride.nl en op alle overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten.

 1. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 4. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke

kopers/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Dit laatste betekent dat u alleen een “consument” bent als u privé zaken doet met ons.

 1. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
 2. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
 3. schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
 4. informatie: zowel fysieke als digitale documenten en overige (mondelinge) gegevens;
 5. step: elektrische step en aanverwante voertuigen;
 6. opdracht: een opdracht tot het verrichten van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan (onderdelen van) steps;
 7. zaken: onze producten op het gebied van steps en aanverwante/bijbehorende producten zoals onderdelen of accessoires voor steps. Dit betreft zowel los te leveren zaken als de onderdelen e.d. die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken en aan u leveren;

 

 

Artikel 2: Aanbod – prijzen en tarieven

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden

prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding.

 1. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 2. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 3. Aan u getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, capaciteiten, prestaties,

eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 1. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Op onze website vermelden wij per product het hiervoor geldende BTW-bedrag en eventuele bijkomende kosten.
 2. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door – bijvoorbeeld – kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering.
 3. Bij opdrachten berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief, tenzij wij met u een vaste vergoeding (totaalprijs) overeenkomen. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 4. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: dinsdag tot en met zaterdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.
 6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende

omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen hieraan aanpassen.

(Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving,

overheidsmaatregelen, valutaschommelingen en wijzigingen in de prijzen van benodigde onderdelen.

 1. Bent u een consument en betreft het een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
 3. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 4. mondelinge afspraken;
 5. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering

van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 1. Wij zijn pas aan uw bestelling via onze website gebonden, nadat wij de bestelling – al dan niet via een automatisch bericht – schriftelijk aan u hebben bevestigd.

Artikel 3a: aanvulling mbt bestelling op maat voor Maguti motorfietsen en Maguti light (scooters)

1 Nadat een bestelling wordt geplaatst voor de Maguti lijn (motoren en scooters) wordt een aanbetaling gevraagd van 30%. Deze aanbetaling is non-refundable.

 

Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel geldt voor consumenten bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (verkoop via onze website). Dit artikel geldt niet bij aankopen in onze winkel.
 2. Als consument heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
 3. De bedenktijd start vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
 4. de bestelde zaken heeft ontvangen;
 5. de laatste zaak heeft ontvangen, als uw bestelling meerdere zaken betreft en deze zaken los van elkaar worden geleverd;
 6. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, als de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 7. U ontbindt de overeenkomst door een e-mail te sturen aan info@zerosteps.nl of door gebruik te maken van het ontbindingsformulier op onze website.
 8. De ontbinding heeft als gevolg dat ook van rechtswege (automatisch) alle eventuele aanvullende overeenkomsten worden ontbonden.
 9. U heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
 10. specifieke, voor u op maat gemaakte, zaken;
 11. zaken die duidelijk voor u/een andere specifieke persoon bestemd zijn;
 12. zaken die wij voor u op kenteken en naam hebben gezet, zoals bij de “Veeley” step.
 13. Voldoet de zaak niet aan hetgeen wij zijn overeengekomen? Dan is het klachtartikel in deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 5: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Ook dit artikel geldt alleen voor consumenten bij verkoop via onze website.
 2. Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, gelden de volgende voorwaarden bij retournering:
 3. binnen 14 kalenderdagen na ontbinding;
 4. in de originele verpakking;
 5. ongebruikt;
 6. voor uw rekening en risico.
 7. Met “ongebruikt” in lid 2 sub c bedoelen wij bij steps dat u aan de hand van de informatie op de verpakking kunt controleren of u de door u bestelde step heeft ontvangen. U mag de step niet uitpakken of activeren om te gebruiken. Zodra u de step voor de eerste keer heeft ingeschakeld, wordt de software geactiveerd en vervalt uw ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 4. Wilt u het door u gewenste type step uitproberen voor aankoop? Dan kunt u met ons een afspraak maken voor een proefrit in/bij onze winkel. Voor overige door ons geleverde zaken geldt dat u de zaken niet verder mag gebruiken dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het geleverde vast te stellen. Handelt u in strijd met lid 2 sub b of sub c? Dan bent u aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de zaken.
 8. Bij aflevering kunt u er voor kiezen de lege verpakking mee te geven aan de bezorger. Wij zorgen vervolgens dat de verpakking op de correcte wijze wordt afgevoerd. Let wel: door afstand te doen van de verpakking, doet u ook afstand van uw recht op ontbinding zoals bedoeld in artikel 4.
 9. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw ontbindingsverklaring betalen wij de van u ontvangen bedragen aan u terug. Tenzij wij anders overeenkomen, doen wij dit op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als uw betaling.
 10. Lid 4 ziet ook op eventuele verzendkosten die u aan ons betaalde voor de levering, maar de kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Dit laatste geldt ook voor extra (verzend-)kosten die u maakte, doordat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardwijze.
 11. Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, kunt u pas terugbetaling vorderen nadat:
 12. wij de zaken retour ontvangen hebben;
 13. of u heeft aangetoond dat u de zaken retour heeft gezonden.
 14. Als de zaken:
 15. bewerkt zijn;
 16. beschadigd zijn;
 17. gebruikt zijn (zie definitie lid 3);

mogen wij de zaken weigeren of hoeven wij maar een deel van de ontvangen bedragen aan u terug te betalen. Als dit aan de orde is, informeren wij u direct na ontvangst van de zaken.

 1. U bent nooit aansprakelijk of kosten verschuldigd voor het enkele feit dat u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht.

Artikel 6: Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 7: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
 2. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, zoals – indien aan de orde – bij een step behorende documenten, tijdig aan ons verstrekt;
 3. u bij opdrachten uw step tijdig aan ons ter beschikking stelt.
 4. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct, volledig en authentiek is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist, onvolledig of niet authentiek zijn van deze informatie.
 5. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform

de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

 1. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de

overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.

 1. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 8: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken doordat:
 3. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
 4. wij niet tijdig kunnen beschikken over uw step;
 5. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
 6. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 2. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 3. Verzending of transport van bestelde zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.

 

 1. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor deze zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 2. Wij mogen bestelde zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren of u deze zaken niet afhaalt en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren of u de zaken alsnog afhaalt.
 3. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken aan derden verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 4. Bij werkzaamheden aan uw step informeren wij u als u uw step weer kunt ophalen. U haalt uw step dan zo spoedig mogelijk op. Tenzij wij anders overeenkomen, mogen wij u (opslag-)kosten berekenen als u uw step na 2 werkdagen nog niet heeft opgehaald.
 5. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.
 6. Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 7. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
 8. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren (en – bijvoorbeeld – meerwerk opleveren). Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering of noodzakelijk meerwerk. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

 

Artikel 9: Goedkeuring – oplevering werkzaamheden

 1. Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond en u uw step weer kunt ophalen.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u (het

desbetreffende onderdeel van) de step heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.

 1. Is het voor de controle noodzakelijk dat u de step eerst in gebruik neemt, dan wordt u geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als u niet binnen 2 werkdagen na het ophalen van de step klachten uit.
 2. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van de step? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
 3. Constateert u na de oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 10: Inruil – aankoop van steps

 1. Als wij overeenkomen dat u bij aankoop van een step een andere step inruilt, blijft de inruilstep voor uw rekening en risico tot de aflevering. Dit is het moment dat wij de inruilstep in ontvangst hebben genomen.
 2. Tot de aflevering bent u aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de inruilstep.

 

 1. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs als de feitelijke inruil op een later tijdstip valt dan verwacht/overeengekomen. Dit is ook het geval als de vertraging te wijten is aan een latere levering van de bestelde step die ons niet valt toe te rekenen. Wij kunnen hiervoor op voorhand met u een percentage afspreken dat wij – bij wijze van afschrijving – op de inruil- of aankoopprijs hanteren.
 2. U garandeert dat de inruilstep vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is – althans dat er alleen sprake is van de bij ons bekende schade -, de inruilstep in een deugdelijke en gebruiksveilige staat verkeert en niet op enige wijze gemanipuleerd is (bijvoorbeeld wat betreft de snelheidsbegrenzer).
 3. U verstrekt ons alle relevant informatie inzake de inruilstep waarvan u weet/redelijkerwijs kunt weten dat deze voor ons van belang is. Sowieso overhandigt u ons alle bij de inruilstep behorende documenten (bijvoorbeeld een nog lopend garantiebewijs) en overige toebehoren.

Artikel 11: (Voorwaarden voor) het gebruik van steps/zaken

 1. Ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval de volgende voorwaarden voor het gebruik van de door ons verkochte steps:
 2. de bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn;
 3. u bent gehouden aan de regels voor bromfietsers en voor sommige steps is een bromfietsrijbewijs nodig;
 4. de step moet verzekerd zijn, u moet de step voorzien van een Voertuig Identificatie Nummer (VIN) en van een verzekeringsplaatje;
 5. als de step harder kan dan 25 km/h is een helm verplicht.
 6. Daarnaast adviseren wij u te zorgen dat uw step te allen tijde voldoet aan de volgende eisen:
 7. u mag de snelheid van de step niet opvoeren;
 8. de step moet voorzien zijn van luchtbanden met twee goed – en onafhankelijk – werkende

remsystemen;

 1. de step moet voorzien zijn van de nodige verlichting, reflectoren en een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte of een bel hebben.
 2. Let wel: ook als u/de step voldoet aan bovenstaande voorwaarden/eisen, kunnen wij nooit garanderen dat u de door u gekochte step op de openbare weg mag gebruiken of dat deze step of andere zaken die u bij ons koopt of waarvoor wij adverteren legaal gebruikt mogen worden in uw stad, land of staat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om exact na te gaan hoe, waar en of u de door u gekochte zaken mag gebruiken. Dit hangt altijd af van actuele, relevante wet- en regelgeving. De in de leden 1 en 2 omschreven ‘voorwaarden’/’eisen’ zijn dus slechts te beschouwen als vrijblijvende adviezen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen noch hieraan – bijvoorbeeld – de conclusie verbinden dat u bij het voldoen aan deze adviezen uw step legaal op de openbare weg mag gebruiken.

 

Artikel 12: Klachten

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst aan ons, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn geleverd.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn na oplevering – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.

 

 1. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 2. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 3. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek noodzakelijk dat u de geleverde zaken/uw step (weer) aan ons ter beschikking stelt of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het transportrisico.
 4. Retournering van een step geschiedt altijd in de bijbehorende verpakking. Als u de step zonder verpakking retourneert kan deze sowieso beschadigd raken en kunnen wij de klacht niet meer onderzoeken.
 5. Geen klachten zijn mogelijk over:
 6. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
 7. in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, prestaties, afmetingen e.d.

Artikel 13: Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Tenzij wij anders met u overeenkomen of anders vermelden:
 4. geldt voor steps een garantieperiode van 12 maanden of 1500 gereden kilometers vanaf de datum van levering – al naar gelang hetgeen als eerste aan de orde is;
 5. gelden al onze garanties op basis van Carry-in. Dit betekent dat u de geleverde zaak zelf bij ons moet afgeven of aan ons moet verzenden als u een beroep doet op de garantie. U bent zelf verantwoordelijk voor het transport/verzenden en de hiermee gemoeide kosten komen voor uw rekening;
 6. kunt u alleen een beroep doen op een toepasselijke garantie bij het vertonen van de bij de zaak behorende factuur;
 7. verlenen wij onze garantie alleen aan u en is de garantie niet overdraagbaar aan derden als u de aan u geleverde zaak verkoopt aan derden;
 8. geldt bij steps geen garantie bij waterschade;
 9. geldt bij steps geen garantie op banden, binnenbanden en remmen. Dit is slechts anders als het duidelijk een fabricagefout in het product betreft (ter onzer beoordeling);
 10. geldt bij steps geen garantie op de opladers. Wij controleren de oplader vooraf op de juiste werking, maar opladers zijn erg gevoelig voor valschade en gaan snel stuk bij onzorgvuldig gebruik. Om die reden geven wij hierop geen garantie;
 11. geldt geen garantie bij noodreparaties of bij gebruikte (tweedehands) onderdelen/materialen, zoals occasions, ruilonderdelen e.d.;
 12. vervalt bij steps iedere garantie als u – zonder onze toestemming – zelf onderdelen heeft vervangen of het deck of onderdelen van de step heeft geopend;
 13. vervalt bij steps iedere garantie als u de step niet goed onderhoudt (bijvoorbeeld met een lege accu opbergt). Zie hiervoor de instructies die u bij de factuur ontvangt;
 14. vervalt ieder garantie op de motor, controller en accu van een step als u de snelheidsbegrenzer van de step verwijdert. Na het verwijderen van de snelheidsbegrenzer kan de step snelheden halen die kunnen zorgen voor overbelasting van de step met schade als gevolg.
 15. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde onderdelen/materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze onderdelen/materialen of voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 16. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 17. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 18. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 19. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 20. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel. Mochten wij dit niet binnen redelijke tijd kunnen uitvoeren dan kunnen wij u aanbieden een vervangend product te leveren of we kunnen u aanbieden de koop ongedaan te maken en het betaalde geld te retourneren.
 21. Als u ervoor kiest de maximaal ingestelde snelheid van 25 km/uur te veranderen naar een hogere snelheid (begrenzing verwijderen of laten verwijderen door ons !!), dan vervalt hiermee de garantie op accu, controller en display. Door de hogere snelheden kan er enorm veel warmte vrijkomen waardoor een storing kan ontstaan aan deze onderdelen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Stelt u zelf onderdelen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze onderdelen noch voor het effect dat deze onderdelen op uw step/het eindresultaat hebben.
 8. Als u aan u geleverde onderdelen zelf installeert/monteert op uw step (bijvoorbeeld nieuwe remmen), kunnen wij niet garanderen dat deze onderdelen of uw step gebruiksveilig zijn/is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt bij het gebruik van de onderdelen/uw step.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
 10. de wijze waarop u de geleverde zaken gebruikt. Bijvoorbeeld bij gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2, of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, (overige) adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, e.d.;
 11. uw ondeskundige bewaring (opslag/stalling) van de zaken;
 12. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken door u of door een door u ingeschakelde derde;
 13. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag e.d.;
 14. normale slijtage of corrosie;
 15. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie of onderdelen;
 16. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
 17. of doordat door of namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 18. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 19. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Betaling vindt contant bij aflevering/ophalen plaats. Komen wij met u betaling op rekening overeen? Dan betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Bij bestellingen via onze website betaalt u zoals aangegeven op de website.
 4. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 5. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 8. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een

minimum van € 40,00);

 1. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 2. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 3. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 4. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
 3. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
 4. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 5. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren (bijvoorbeeld meerdere partijen identieke steps), wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 6. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
 7. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 8. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 9. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 10. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 11. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons

eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

Artikel 17: Uw eigendommen – retentierecht

 1. Als u aan ons eigendommen ter beschikking stelt – bijvoorbeeld uw step voor reparatie – blijft dit uw eigendom. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien – en gedurende de periode dat u:
 3. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;
 4. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 7. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
 3. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of

dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

 1. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
 2. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of

telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie

en pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. waardoor – bijvoorbeeld – onze

website niet (volledig) beschikbaar is;

 1. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende

maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen/onderdelen e.d. ontstane

transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

 1. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden

of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.

 1. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

Artikel 20: Annulering – opschorting

 1. Dit artikel geldt niet voor ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd als bedoeld in artikel 4.
 2. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
 3. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte onderdelen);
 4. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten is deze

schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

 1. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden/levering(en) zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

Artikel 21: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.
 5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 12-03-2023

Alwin van Zerosteps.nl

Online

0